نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۶ تا ۹ مرداد ماه ۹۸

حضور رئیس هیئت مدیره شرکت ویستا بست جناب آقای مهندس اقدامیان
به همراه مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس صداقت با همراهی دکتر یعقوبی