تولید کننده پروفیل upvc و تولید کننده در و پنجره دو جداره | دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
Arad Group Twitter Arad Group Telegram Arad Group Linkedin Arad Group Facebook Arad Group Instagram Arad Group Whatsapp

لولای قابل تنظیم چگونه خیال ما را از نصب سیخ لولا مرتفع میکند؟


لولاهای قابل تنظیم طبق تصویر دارای ساختار متفاوتی هستند وبه بازشو
صرفا از کنار نصب نمیشــوند، بلکه از بالا هم به آن اتصال پیدا میکنند. در واقع با
این کار و بر مبنای این ســاختار، اولا لولا مســتقیما به گالوانیزه اصلی داخل پروفیل
فریم نصب شــده و با توجه به شــکل و ســاختار این لولا، کل وزن بازشو مستقیما
بــه گالوانیزه فریم انتقال مییابد در حالی کــه در لولاهای معمولی کل این وزن به
پیچهای نصب شــده روی لولا و سیخ وارد شــده و عملا باری غیرقابل تحمل را بر
یک پروفیل گالوانیزه بسیار نازک فاقد ممان اینرسی مناسب وارد و احتمال جدا شدن
پیچها از محل یا شکستن خود پروفیل را افزایش میدهد، ثانیا امکان اصلاح آببندی
و همچنین تنظیم مجدد بازشــو را مهیا کرده و عملا احتمال هرز شدن محل پیچها
و … را نیز به حداقل میرسد. در عین حال با توجه به ساختار آن و اتصال در عرض و
ارتفاع بازشو به راحتی بر بار کششی نیز با این روش فائق می آید.

چنانچه پروفیل پنجره ها تغییر رنگ دهد، آیا می‌توان آن را ترمیم کرد؟

 

تغییر رنگ پروفیل نامرغوب یکی از شایع ترین مشکلات این نوع پروفیل ها می‌باشد که در صورت بروز این مشکل کاری نمی‌توان انجام داد. مگر با رنگ دیگر که این نیز در محل پروژه کار دشوار و غیر استانداردی است و در نهایت نظر و کیفیت مورد نظر را تأمین نمی‌نماید.

آیا تغییر فرم پروفیل پنجره یو پی وی سی قابل ترمیم می‌باشد؟

تغییر فرم پروفیل در دو حالت حادث می‌گردد. یا با استفاده از پروفیل نامرغوب و یا عدم استفاده از گالوانیزه داخل پروفیل، که در دو حالت پروفیل تغییر فرم داده قابل ترمیم نمی‌باشد .

نقش یراق آلات در کیفیت پنجره های یو پی وی سی :

در بکارگیری یراق آلات در سیستم یو پی وی سی، انتخاب یراق آلات مناسب نقش مهمی داشته و در کیفیت محصول نهایی تأثیر مهمی دارد. همان‌طور که می دانید یراق آلات درب و پنجره های یو پی وی سی از حدود ۱۰۰ قطعه بهم پیوسته تشکیل شده است. اکثر این قطعات بر روی یکدیگر حرکت مکانیکی داشته و مجموعه ای مانند ماشین باز شونده را ایجاد می‌نماید. لذا در انتخاب برند مناسب و همچنین با در نظر گرفتن نوع بازشو ها و انتخاب یراق مناسب با توجه به نیاز، می‌تواند هم هزینه ها را کنترل نماید و هم طول عمر بیشتر یراق آلات موجب می گردد. بایستی در نظر داشت یراق مناسب همیشه متنوع‌ترین آن‌ها نیست. به طور مثال اگر بازشوی درب و یا پنجره ای نیازی به دو حالته ندارد، نبایستی از یراق دو حالته استفاده کرد .

آیا می‌توان یراق آلات درب و پنجره دو جداره UPVC را پس از نصب تعویض و بهینه کرد؟

باید گفت که این امر امکان‌پذیر می‌باشد ولیکن بصورت محدود. چراکه محل پیچ‌های بعضی از یراق آلات با یکدیگر متفاوت بوده و ممکن است در بکار گیری یراق‌آلات جدید دچار مشکل گردد و از طرفی نصب یراق آلات در سیستم آراد بصورت خاصی انجام می‌پذیرد و تغییر آن بصورت تعمیراتی و در محل پروژه محدودیت‌هایی را ایجاد می‌نماید. لذا انتخاب یراق آلات مناسب در ابتدا می‌تواند از هزینه های مجدد جلوگیری نماید.

آیا جایگزینی برای گالوانیزه در پنجره ها وجود دارد؟


امــا در خصوص این پرســش، که آیا میشــود به جای گالوانیــزه در پروفیل های
معمــول از نمونه های دیگر یا محصولی جایگزین اســتفاده کرد؟ باید گفت که جواب
این سوال مثبت بوده و در سالهای اخیر استفاده از پروفیلهای
CRPتا حدی باب
شــده است که در صورت استفاده از نوع مرغوب و تکنولوژی مناسب تولید، میتوان
از آن به عنوان جایگزین گالوانیزه نام برد. اما نکته مهم آن اســت که این محصول
حتما از مشــخصات
CRPبرخوردار باشــد و صرفا اســتفاده از هر محصولی به نام
CRPصحیح نیست.
از مهمتریــن مزایــای ،
CRPقابلیــت جوش پذیری همزمان بــا پروفیل و بالتبع
پوشــش کامل پروفیل گالوانیزه (برخلاف گالوانیــزه در محل جوش) را میتوان نام
برد. 

چرا باید از گالوانیزه استفاده کنیم؟


اســتفاده از گالوانیزه برای استحکام بخشی و همچنین تحمل بارهای دینامیکی و
اســتاتیکی وارد شده ( شامل بارهای خارجی و بارهای مستقیم) به پنجره از الزامات
غیر قابل انکار سیســتم پنجره های دوجداره میباشــد و اینکه ادعا میشود میتوان
برای پروفیلی خاص، یا در شرایطی خاص از گالوانیزه استفاده نکرد، بی پایه و اساس
بوده و هیچ پشتوانه، فنی، علمی و یا استانداردی ندارد و در هیچ یک از استانداردهای
تدوین شــده چه در ایران و چه در سایر کشــورها چنین موضوعی وجود ندارد. نباید
فراموش کنیم که پروفیل یو.پی.وی.ســی، قادر به تحمل هر وزن یا بار وارد شده به
آن نمیباشــد و در صورت عدم اســتفاده از گالوانیزه احتمال شکستن، دفرمه شدن،
تغییر شکل یا از دست دادن آب بندی، ساده ترین احتمالات خواهند بود.

محاسبه ضریب انتقال حرارت (UW)

چند سالی است که در کشورهای توسعه ‏یافته و در حال توسعه پیشرفت ‏های چشمگیر در طراحی و تولید مقاطع دقیق و فنی از سیستم‏ های در و پنجره و مخصوصا سیستم ‏های ترمال‏ بریک و متعاقب آنها توسعه فناوری در حوزه‏ های صنایع وابسته (یراق ‏آلات و اتصالات) و همچنین تولید شیشه ‏های کم ‏گسیل (low- e) و امکان کاهش مبادله انرژی گرمایشی یا سرمایشی به صورت واقعی، باعث گردیده مباحث جدیدی در این خصوص مطرح شده و از سوی کارخانه‏ های تولید آلومینیوم و شیشه مورد توجه قرار گرفته و اجرا شوند.

UF: ضریب انتقال حرارت پروفیل

Ug: ضریب انتقال حرارت شیشه

Uw: ضریب انتقال حرارت سیستم در و پنجره (پروفیل و شیشه)

در مباحث گذشته به صورت مبسوط به Uf  و Ug پرداخته‏ ایم ( شماره ۱۱۷ تیر ماه ۹۶) . در این مجال به مبحث UW می‏ پردازیم.

جهت محاسبه ضریب انتقال حرارت از پنجره برنامه ‏های محاسباتی وجود دارد که بر اساس داده ‏ها،  به صورت دقیق این محاسبات را اعلام می ‏کنند، اما این محاسبات را می ‏توان به صورت دستی نیز انجام داد و به نتیجه مطلوب رسید.

از جمله فرمول:

UW =  ضریب انتقال حرارت از پنجره  W/ .K

Ag =   مساحت شیشه

Ug = ضریب انتقال حرارت شیشه W/ .K

Af =  مساحت پروفیل

Uf =  ضریب انتقال حرارت پروفیل   W/ .K

Lg =   طول اسپیسر  m

Ψg =   ضریب انتقال حرارت از قسمت زهوار  W/ .K

در این فرمول برخی مقادیر توسط کارخانه ‏های تولید شیشه وپروفیل آلومینیوم به صورت اطلاعات محصولات تولیدی به صورت داده ‏های اولیه ارائه می ‏گردد.

پس از به ‏دست آوردن مقدار UW  بر اساس سیستم پروفیل و شیشه مورد نظر می‏توان درجه ‏بندی انرژی پنجره را مشخص کرد. بر اساس آیین نامه Din 4108  می توان درجه بندی را در ۵ ردیف انجام داد .

 

 

البته برخی داده ‏های اولیه در این خصوص اهمیت فراوانی دارند. به طور مثال در پروفیل‏ ها، سیستم‏ های ترمال‏ بریک با UF پایین و در شیشه‏ ها سیستم low- e دو یا سه جداره با Ug پایین، تاثیر مستقیم روی ضریب UW خواهد داشت. با توجه به مقدار UW به دست آمده انتخاب نوع پنجره مطابق با اقلیم جغرافیایی و میزان نیاز به حفظ انرژی و متعاقب آن انتخاب نوع سیستم در و پنجره درست ‏تر و دقیق ‏تر خواهد بود.

البته در ایالات متحده آمریکا و کانادا شرکت‏ های تولیدی موظف به زدن برچسپ ویژه‏ ای بر روی محصولات خود هستند به‏ نام: Nfre certificate در این certificate شرکت تولیدی موظف است Uf / UW   transmittance   visible , solar factor , Air leakage  محصول را اعلام کند.

در انگلیس نیز Bfrc certificate این امر را به عهده گرفته و بر اساس Uf  و Ug  ارایه شده توسط شرکت های تولیدی مجوزهای استفاده این برچسب ها را بر روی محصولات ارایه می نمایند البته ارایه  ,solar factor , Air leakage  نیز الزامی است .

کارخانه های تولید پروفیل آلومینیومی با تولید پروفیل های دقیق و ارایه سیستم های محاسبه شده اتصالات و یراق آلات، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نمایند به این نوع پنجره ها و سیستم ها محصولات سبز نیز گفته می شود.  ( قابل بازیافت و بهره وری مجدد هستند)

استفاده از یراق آلات استاندارد و با کیفیت به همراه واشرهای آبندی و هوابندی مناسب سیستم ها در پایین بودن UW در عمل کمک شایانی می نمایند و شاید بتوان به جرات مطرح کرد بدون استفاده از یراق آلات استاندارد و مناسب سیستم ها ، دست یابی به ضریب انتقال حرارت قابل قبول، غیر ممکن خواهد بود.

درب و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک به همراه شیشه های کم گسیل (low- e) در زمره محصولات سبز و با درجه انرژی بسیار مناسب هم اکنون در حال ارایه به بازار و صنعت ساختمان می باشند .

در بررسی موردی کشور ترکیه درجه بندی انرژی به صورت زیر تهیه شده است و بر اساس این نقشه در شهرهای مختلف می توان از پنجره های با ضریب انتقال انرژی لازم استفاده نمود.

 

در نمودار زیر مناطق آب و هوایی به ۶ منطقه تقسیم شده اند و UW مربوط به سیستم های درب و پنجره نیز مشخص شده است.

 

 

در نمودار بهترین UW های پیشنهادی ارایه شده است . لیکن در شرایط عمومی بهتر است کوچکتر یا مساوی UW≤  ۲/۶   باشد .

استفاده از سیستم مناسب اقلیم هر منطقه علاوه بر کمک به خریدن محصولی با استانداردهای بالا می تواند صرفه اقتصادی لازم را نیز به همراه داشته باشد.

 

با زاماک آشنا شویم

ظاهرا مانند برخی از کالاها که با ورود خود به بازار با خطا در نامیدن خود رو به ‏رو می ‏شدند، زاماک نیز در شرف چنین خطایی قرار گرفته است. می‏ دانیم که در گذشته نخستین تولیداتی که وارد بازار مصرف می ‏شدند، به اشتباه نام برند یا کارخانه تولیدی خود را می‏ گرفتند. برای مثال واژگانی مانند زیراکس، تاید، ریکا، اسکاچ، لیپتون، سامسونت و نسکافه نام برندهای خاصی هستند که مدت‏ ها و حتی امروز نیز برای نامیدن دستگاه کپی، پودر لباسشویی، مایع ظرفشویی، بافته ظرفشویی، چای کیسه‏ ایی، کیف اداری و قهوه فوری در جامعه به کار برده می‏ شوند.

اما داستان زاماک اندکی متفاوت است. زاماک برند یا نام کارخانه خاصی نیست، بلکه زاماک جنس این قطعات است که رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک غلط عام است.
در واقع زاماک یک نوع آلیاژ است که برخی از قطعات مورد استفاده در صنعت ما از جنس آن ساخته شده ‏اند. در اینجا بد نیست اندکی با این آلیاژ آشنا شویم و مزایای آن را در صنعت خود بدانیم.
عناصر اصلی آلیاژ زاماک عبارتند از روی، آلومینیوم، مس، منیزیم. البته آهن، کادمیم، قلع، نیکل، کرم و منگنز نیز به مقادیر اندک در آن به کار می‏ روند. اما پایه اصلی و اساس آلیاژ زاماک روی است. روی عنصری است با رنگ سفید با درخشش آبی یا نقره ای. ساختار روی دارای ساختار کریستالی بلوری فشرده می باشد. نقطه ذوب روی ۴۱۹ و نقطه جوش آن ۹۰۶ درجه سانتیگراد می باشد.
در واقع آلیاژ ریختگی روی با نام زاماک یکی از معروف‏ترین آلیاژهای روی بوده و در ۳ درجه زاماک ۲، زاماک ۳ و زماک ۵ طبقه‏ بندی می‏ شوند.
اما عناصر تشکیل دهنده زاماک تاثیرات مختلفی بر ویژگی‏ های این آلیاژ دارند. تاثیرات این عناصر را به شرح زیر می ‏توان خلاصه کرد:

روی: هرچه میزان این فلز در زاماک بیشتر باشد، میزان استحکام این آلیاژ نیز بیشتر می‌شود، همچنین مقاومت به خوردگی را نیز افزایش می ‏دهد. مهمترین قابلیت آلیاژهای روی حفظ ابعاد و دقت ابعادی آن می ‏باشد که در صنایع مکانیکی و الکتریکی، اتومبیل‏ سازی، اسباب‏ بازی و پوشش ‏ها برای جلوگیری از خوردگی (گالوانیزه) مورد استفاده قرار می‏ گیرد.

آلومینیوم: این عنصر باعث افزایش استحکام کششی، مقاومت به خزش، استحکام به ضربه (در اصطلاح چکش ‏خوار بودن) و سختی روی می شود. و میزان این آلیاژ در زاماک میان ۳/۵ تا ۴/۳ درصد است. اگر این میزان آلومینیوم زاماک بیش از ۵ درصد باشد، شکنندگی آن نیز بالاتر خواهد بود.

مس: این عنصر در زاماک دو اثر مهم ایجاد می کند؛ افزایش استحکام کششی، خزشی و سختی و همچنین افزایش مقاومت به خوردگی. میزان مس موجود در آلیاژ زاماک چیزی در حدود ۱% می باشد.

منیزیم: سختی آلیاژ را افزایش می‏ دهد، اما استحکام به ضربه، درصد ازدیاد طول و همچنین سیالیت مذاب آلیاژ را کاهش می‌دهد. در عین حال منیزیم خاصیت اکسیژن‏زدایی دارد. همچنین این عنصر مقاومت به خوردگی را افزایش می‌دهد.
زاماک در بازار ایران به اشتباه به نام سرب خشک نیز مصطلح شده است و به ‏گونه ‏ای ارتباط این آلیاژ را با سرب القا می ‏کند. در واقع سرب خشک آلیاژی است از سرب و انتیموان، در حالی‏ که آلیاژ زاماک هیچ ارتباطی با سرب ندارد. همانطور که اشاره شد این آلیاژ بر پایه فلز روی (Zinc) ساخته می ‏شود و کلمه زاماک (Zamak یا Zamac) مخفف چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده این آلیاژ یعنی روی، آلومینیوم (Aluminium)، منیزیم (Magnesium) و مس (Copper) می ‏باشد. از آنجایی که واژه مس در آلمانی Kupfer است، بنابراین زاماک به دو صورت zamak و zamac نوشته می‏ شود.
معمولا تفاوت انواع زاماک، در میزان مس موجود در آن بوده و سایر عناصر آلیاژی ترکیبات نسبتا ثابتی دارند. مثلا مس موجود در زاماک ۲، یک درصد؛ در زاماک ۳ این میزان ۰٫۷۵ درصد؛ و در زاماک ۵ عنصر مس به میزان ۱٫۲۵ درصد است. در زاماک ۴ که فاقد منیزیم است، میزان مس به ۳ درصد می ‏رسد.
آلیاژ زاماک بیشتر در قطعاتی کاربرد دارد که تحت فشار هستند مانند دستگیره در اتومبیل‏ ها. همچنین به‏ خاطر زیبایی این آلیاژ، در ساخت قطعات تزئینی مانند اسباب بازی‏ ها و برخی زیورآلات و بدلیجات نیز استفاده می‏ شود.
اما کاربرد زاماک در صنعت در و پنجره چیست؟ همانطور که اشاره شد زاماک در قطعاتی که تحت فشار قرار می‏ گیرند، کارایی بسیار مطلوبی دارد. از این جهت در یراق ‏آلات در و پنجره و همچنین دستگیره ‏ها به‏ کار می ‏رود.
البته شاید هیچ ایرادی هم نداشته باشد که به هر قطعه ‏ای بگوییم زاماک، و هیچ تفاوتی هم در کیفیت پنجره تولیدی ما به‏ وجود نیاید؛ همانطور که هنوز بسیاری به دستمال کاغذی می‏ گویند کلینکس، و همچنان این محصول کارایی خود را از دست نداده و هنوز هم می ‏توان با آن عمل تمیز کردن را انجام داد. اما از سوی دیگر، هیچ ایرادی هم نخواهد داشت اگر به واژگان و مفاهیمی که روزانه به‏ کار می ‏بریم، اندکی بیاندیشیم تا خدایی نکرده، روزی به یک قطعه از جنس استیل، نگوییم زاماک.

تفاوت پنجره دوجداره upvc با پنجره های سه جداره upvc

به دنبال پیدایش پنجره دوجداره upvc ، پنجره سه جداره یو پی وی سی نیز طراحی گردید . ماهیت وجودی این نوع از پنجره‌ها همانطور که از نامش پیداست درصد صداگیری بیشتر می‌باشد.

البته این نوع از پنجره‌ها بیشتر مصرف صنعتی داشته و در مواردی استفاده می‌گردد که محیط دارای آلایندگی صوتی بسیار بالایی می‌باشد .

البته در مواردی هم که ما نیاز به استفاده از پروفیل upvc با ضخامت بالاتری هستیم نیز استفاده می‌گردد. پنجره یو پی وی سی سه جداره دارای پروفیل ضخیم‌تر و با تعداد کانال‌های داخلی بیشتری بوده و این امر به ما این امکان را می‌دهد که از شیشه سه جداره و یا از شیشه دو جداره با ضخامت بالاتری استفاده کنیم .

پنجره دو جداره یو پی وی سی
پنجره سه جداره upvc

شاید اساسی‌ترین سؤال این باشد که آیا پنجره‌های سه جداره upvc دو برابر پنجره دو جداره یو پی وی سی مانع آلودگی صوتی می‌شوند ؟

در جواب می‌توان گفت که کارایی این پنجره‌ها در برخی مواقع چند برابر پنجره دو جداره upvc می‌باشد. برای استفاده از این پنجره حتماً بایستی محل کارشناسی دقیق شود تا بتوان بالاترین کارایی را از بکار گیری آن کسب کرد. برای پروفیل این نوع پنجره‌ها بعضی از کارخانه‌های تولید کننده پروفیل یو پی وی سی اقدام به تولید کرده اندکه بسته به بضاعت فنی هر کارخانه دارای کیفیت‌های متفاوتی است . ولی می‌توان توصیه کرد که برای بکارگیری پنجره‌های سه جداره بهتر است که از پروفیل‌هایی با کانالهای ۵ یا بیشتر استفاده گردد .

بطور کلی انتخاب نوع پنجره اعم از دو جداره و یا سه جداره یو پی وی سی یک بخش مهم از کار می‌باشد.
ولی بایستی توجه داشت پنجره دوجداره یو پی وی سی زمانی کارایی ۱۰۰% خواهد داشت که کلیه پنجره‌های محل دو جداره گردد.

 

مدیریت پروژه آنلاین

یکی از اصطلاحاتی که این روزها در علم مدیریت مطرح است، «مدیریت پروژه» می‌باشد. با متداول شدن اینترنت و گسترش یافتن کاربرد آن در تمام جنبه‌های شغلی و زندگی ما، مدیریت پروژه آنلاین هم اهمیت خاص خود را پیدا کرده است.

درست است که مدیریت پروژه، در پروژه های ساختمانی بیشترین کاربرد را دارد اما باید در نظر داشته باشیم مدیریت پروژه در هر پروژه ای امکان پذیر است

در این راستا گروه صنعتی آراد پرتال مخصوص به تولید درب و پنجره را راه اندازی نموده است. http://www.arad-portal.ir

این اصطلاح به معنای این است که در قالب یک پروژه برای رسیدن به هدفی که تعریف کرده‌ایم، منابع مختلف را در آن راستا کنترل و مدیریت نماییم. منابع انواع مختلفی دارند که شامل: انسانی، مالی، تکنولوژیک و تجهیزات می‌شوند. هر کدام از آن‌ها، شیوه مدیریت خاص خود را دارند و به همین دلیل هم، تخصص‌هایی مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و … به وجود آمده‌اند.

اما چیزی که در این مطلب قرار است بررسی کنیم، شکل مدیریت کردن تمام آن‌ها در قالب یک پروژه است. برای آشنایی با این موضوع مهم مقاله ما را تا آخر مطالعه فرمایید.مدیریت پروژه آنلاین

مدیریت پروژه آنلاین چیست؟

مدیریت پروژه به فرایندی گفته می‌شود که بر پیشرفت پروژه در مسیری که برایش تعیین شده، نظارت می‌کند.

پیش رفتن مجموعه عوامل پروژه به سمت اهداف از پیش مشخص شده، باید در حالی صورت گیرد که به تعادل مسائل حسابداری و اقتصادی هم توجه شود. در صورتی که به هدف برسیم اما تعادل حسابداری یا تعادل اقتصادی به هم بریزد، در واقع آن عملیات با شکست مواجه شده است.

تعادل حسابداری موقعی حفظ می‌شود که درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشند و سود مثبت شود. تعادل اقتصادی نیز، با رعایت مثبت بودن سود مالی به اضافه استفاده صحیح و اقتصادی از زمان، منابع انسانی و منابع تکنولوژیک بدست می‌آید. همچنین حفظ کیفیت بالا هم دیگر موضوعی است که در تعادل اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بنابراین در مدیریت پروژه سه عامل: منابع سه‌گانه (مالی، انسانی، تکنولوژیک)، زمان و کیفیت باید کنترل شوند. هرگاه طی انجام عملیات برای رسیدن به سود مشخص، این سه عامل هم کنترل شوند ما مدیریت پروژه موفقی داشته‌ایم.

 

مدیریت پروژه آنلاین

با توجه به تعریف ارائه شده از این موضوع، شکل آنلاین آن را نیز می‌توانیم توضیح دهیم. اینترنت، یکی از مهم‌ترین ابزاری است که برای پیش بردن این فرایند در خدمت ما قرار دارد. هر عملیات، چندین جنبه دارد و بعضی از جنبه‌هایش طبیعتا در اطراف ما قرار ندارند و می‌توانیم توسط اینترنت آن‌ها را تحت کنترل داشته باشیم.

 

مدیریت پروژه آنلاین

مراحل مختلف مدیریت پروژه

مراحل این کار را به طور دقیق در ۵ مرحله دسته‌بندی می‌کنند اما قبل از آن ۵ مورد یک مساله دیگر را باید بررسی کنیم.

 فرایند مذکور به این صورت انجام می‌شود که ضمن کنترل کردن به دنبال آسیب شناسی و اقدام اصلاحی نیز می‌باشد. پروسه‌هایی مانند کنترل کیفیت پروژه، فقط به دنبال کنترل، تحلیل و بررسی روند کار می‌باشند، ولی در رشته مدیریت پروژه تحلیل و آنالیز بخشی از کار ما محسوب می‌شود و در ادامه برای اصلاح و بهبود شرایط باید اقدام کنیم.

ما در این رشته از طریق سه راه به اهداف‌مان می‌رسیم:

۱- تعیین وضعیت فعلی در پروژه

۲- مقایسه کردن وضعیت فعلی با وضعیتی که برای ما ایده‌آل محسوب می‌شود.

۳- رسیدن به راه‌حل‌هایی که ما را از وضعیت فعلی به وضعیت ایده‌آل می‌رسانند.

تاکنون با کلیت کار این رشته آشنا شده‌ایم. حالا باید برویم سراغ مرحله‌بندی کردن این کار و ببینیم برای مدیریت کردن بهینه عملیات باید به چه ترتیبی کار کنیم.

۵ مرحله برای مدیریت پروژه

۱- شروع

۲- طراحی برنامه

۳- اجرا و اقدام

۴- نظارت و کنترل کردن

۵- به پایان رساندن

مدیریت پروژه آنلاین

این پنج مرحله در هر شرایطی با همین ترتیب اتفاق می‌افتند. بدین معنی که زمان شروع یک پروژه، یک برنامه طراحی می‌شود، برای اجرا کردن برنامه اقدام می‌شود و سپس با کنترل عملکرد و نظارت بر منابع، تلاش می‌شود که پروژه موفقیت‌آمیز به پایان برسد.

حالا ممکن است در هر نقطه‌ای از برنامه، عملیات با مشکل مواجه گردد که در این صورت باز هم مراحل پنج‌گانه برای رفع نواقص انجام خواهد شد. برای رفع آن برنامه‌ای طراحی می‌شود، برنامه اجرا می‌گردد و باز هم اجرای آن تحت نظارت و کنترل خواهد بود تا اصلاحات به درستی به پایان برسد.

نکات مهم در نصب درب و پنجره

نصب و جا دادن پنجره‌ها و درب‌ها کار آسانی نیست. برای این کار حتما باید یک  متخصص حرفه‌ای را انتخاب کنید. درب و پنجره‌های  UPVC در خانه‌ها محبوبیت زیادی پیدا کرده است و این امر به دلیل مزایایی است که آن‌ها دارند.

این گونه در‌ها و پنجره‌ها اکنون در طیف وسیعی از سبک‌ها، شکل‌ها و رنگ‌های مختلف موجود هستند. پنجره‌ها و درهای  UPVC  نیز بسیار بادوام هستند و ماندگاری طولانی‌تری را برای شما فراهم می‌کنند.

نحوه و دقت نصب در و پنجره ها، تاثیر زیادی بر روی دوام و استحکام و زیبایی آن دارد، بنابراین لازم است که برای این کار از افراد حرفه‌ای کمک بگیرید.

 مراحل نصب درب و پنجره

 ایجاد یک سطح مناسب، تراز و شاقول  برای نصب درب و پنجره

برای ایجاد این سطح لازم است که در مرحله قبل‌تر، یعنی در هنگام تیغه‌چینی، کلاف مناسب برای نصب درب و پنجره مورد نظر را نصب کنیم. در مورد کلاف توضیحی که باید داده شود این است که ممکن است چارچوب خود در باشد و یا آنکه در را بر روی ساب فریم نصب کنیم. این ساب فریم در واقع پروفیل‌های آماده‌ی قوطی شکل هستند که در داخل دیوار کار گذاشته می‌شوند  و در بر روی آن‌ها پیچ می‌شود. معمولا برای پروفیل مورد نظر، از پروفیل‌های فولادی قوطی شکل ۴۰x۸۰ یا ۶۰x۱۰۰ استفاده می‌شود. البته باید به این نکته دقت کرد کلاف با استفاده از شاخک‌های مناسب و به طور کامل و تراز به دیوار اطراف متصل شود.

از طرفی هنگام نصب کردن پروفیل‌ها برای ساب فریم،  باید دقت داشته باشید که  تحت وزن خود دچار شکم دادگی نشوند تا در هنگام نصب درها مشکلی نداشته باشیم. در ادامه درها را بر روی کلاف‌ها پیچ کرده و اطراف آن را با مواد مناسب مانند چسب، آب‌بندی می‌کنیم.

پنجره نیز نیاز به کلاف‌های فلزی یا چوبی دارد. که تقریباً با روش مشابه درب، ساخته می‌شود اما به دلیل وزن کم‌تر پنجره، می‌توان از پروفیل‌های ضعیف‌تری برای آن استفاده کرد؛ برای مثال پروفیل قوطی ۳۰x۶۰ برای این کار می‌تواند مناسب باشد. استفاده از پروفیل ضعیف‌تر ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی مانند پیچیدگی پروفیل یا قائم نبودن زاویه‌ها شود که باید کاملاً این نکات را تحت نظر داشت. باید دقت کنید که پس از ساخت کلاف فلزی حتماً آن را با ضد زنگ بپوشانید تا دچار خوردگی نشوند.

آماده‌سازی برای نصب درب و پنجره

اندازه‌گیری‌های خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که اندازه‌گیری‌های فریم را به طور دقیق انجام داده اید تا به طور مناسب نصب شوند.

برای اینکه مطمئن شوید که پنجره و درب در قاب خود جا می‌گیرند، باید اندازه‌گیری‌های خود را به طور مداوم و دقیق بررسی کنید. این ابعاد شامل بررسی ارتفاع و طول پنجره و همچنین ارتفاع و عرض بازشوی واقعی است.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که دهانه کاملا تمیز است و همه نخاله و سنگریزه‌ها از آن پاک شده و آماده نصب قاب جدید است.

نکات مهم در نصب درب‌ها و پنجره‌ها

نصب و راه‌اندازی پنجره و درب

برای نصب پنجره‌ها، فریم را در جای خود قرار دهید، اجازه ندهید که از سمت دیگر به زمین برخورد کند. به طور کلی، نصب درب و پنجره همیشه باید یک کار دو نفره باشد و همیشه مطمئن شوید که از ابزارهای مناسبی برخوردار هستید. مهمترین نکته در هنگام نصب، آن است که  اطمینان حاصل کنید که همه چیز به درستی تراز و شاقول می‌شود.

برای انجام این کار، شما باید قاب آلومینیومی را تا زمانی که کاملاً مسطح شود جابجا کنید و وقتی که مطمئن شدید که تراز شده است، آن را در محل خود از طریق سوراخ‌های موجود، پیچ کنید. معمولا پیچ‌ها در قسمت‌های بالا، پایین و وسط قرار می‌گیرند.

با قرار گرفتن قاب پنجره در حالت مناسب و پیچ شده، اکنون می‌توانید شیشه را نصب کنید. برای این کار، بسته به وزن آن، از دو یا سه لولا استفاده می‌شود.

هنگامی که همه چیز در جای خود قرار گرفت و به طور صحیح نصب شد، در صورت مشاهده هرگونه شکاف در اطراف قاب، می‌توانید آن را با مواد عایق بپوشانید تا از خروج هوای گرم و ورود هوای سرد در زمستان جلوگیری کنید. در آخر نیز با استفاده از مواد تمیز‌کننده پنجره را کاملا تمیز کنید.

ابزار کار مناسب

ابزار کار مناسب برای اجرای درست کار بسیار اهمیت دارد. وسایلی که در این کار لازم داریم:

 • مته و دریل
 • چکش
 • گونیا
 • تراز و شاقول
 • متر
 • عینک ایمنی
 • گوش‌گیر ایمنی و غیره

نکات مهم در نصب درب‌ها و پنجره‌ها

نکات کلی نصب درب و پنجره‌ ساختمان

در بالا مراحل نصب درب و پنجره را بیان کردیم. حال نکته‌های مهمی که در حین این کار باید مد نظر داشته باشید را بررسی می‌کنیم.

 1. باید دقت داشته باشید که در و پنجره‌ای را انتخاب کنید که تحمل بارهای هنگام‌ نصب و پس از آن در هنگام بهره‌برداری را داشته باشد.
 2. عایق‌بندی و درزگیری اطراف پنجره باید به خوبی انجام شود تا عایق صوتی و حرارتی شود.
 3. باید دقت داشته باشید که قبل از کار گذاشتن چارچوب حتماً از برابر بودن قطرهای ضربدری آن مطمئن شوید.
 4. هنگام نصب چهارچوب از قرار گرفتن آن در جهت صحیح از لحاظ جهت بازشوی آن اطمینان حاصل کنید. همچنین پس از نصب باید چندین مرتبه امتحان کنید که در و پنجره به خوبی باز و بسته شود.
 5. ساب فریم که در بالا توضیح دادیم، نوعی فریم آهنی انتظار است که قابی برای قرار گیری یک پنجره یا در ایجاد می‌کند. این ساب فریم می‌توان در میان دیوار و یا هم ‌سطح گچ دیوار اجرا شود. باعث می‌شود که پنجره تقویت شده و ابعاد دقیقی برای نصب آن ایجاد گردد.
 6. برای نصب پنجره‌‌های دوجداره، می‌توان آن‌ها را در دهانه سنگ و یا سیمان  نیز اجرا کرد اما بر خلاف ساب فریم، این سنگ و سیمان نمی‌تواند یک قاب تمیز با  ابعاد دقیق برای نصب در و پنجره ارائه دهد.
 7. باید دقت داشته باشیم که اندازه پنجره‌ها مطابق با استانداردها باشد و از ایجاد بازشو‌های بسیار بزرگ خودداری کنیم زیرا  پنجره‌های غیراستاندارد با ابعاد بزرگ، باعث می‌شود که پنجره تحت فشار باد دچار لرزش‌های مداوم شود و این کار بر روی یراق‌‌آلات و لولا فشار می‌آورد. این امر باعث می‌شود که در مدت کوتاهی پنجره از رگلاژ خارج شود و عمر مفید آن کاهش یابد.
 8. پنجره‌ها باید با تعداد پیچ کافی به دیوار متصل شوند. برای نصب استاندارد، پیج‌ها با ضخامت حداقل ۴ میلیمتر و ارتفاع ۵ الی ۸ سانتیمتر نسبت به ارتفاع فریم‌‌ها و به تعداد کافی، یعنی هر ۷۰ سانتیمتر، باید نصب شود.
 9. پنجره‌ها پس از نصب باید کاملا تراز و شاقول باشند تا پنجره‌‌ها از رگلاژ خارج نشود. بنابراین هنگام کار گذاشتن چهارچوب حتماً ضلع بالای آن یا همان کلاه چهارچوب را با تراز کنترل کنید و  قبل از تثبیت چهارچوب، تمام جهات آن را از قسمت داخلی با  تراز  و شاقول کنترل کنید.
 10. فاصله‌های خالی در چهار طرف پنجره باید به طور مناسب تقسیم شود و آن را به وسیله تزریق فوم و چسب،  آب‌بندی کنیم.
 11. درزبندی میان فریم‌های آهنی (ساب فریم ها) و پنجره‌ها با فوم پلی‌ یورتان و چسب سیلیکون باید انجام گیرد. برای این کار، فوم پلی‌اورتان در فاصله حداقل ۶ میلیمتری قابل تزریق است. این فوم به جز وکیوم کردن کامل دور پنجره‌ها و زیرسازی کامل برای چسب‌گیری و بتونه‌کاری، باعث بالا بردن استحکام پنجره می‌شود، به نحوی که اگر پس از تزریق فوم، پیچ‌های پنجره را باز کنیم،  باز هم بر سر جای خود باقی خواهد ماند.

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

۹ نکته مفید برای انتخاب سبک پنجره برای نصب در نمای بیرونی ساختمان ها

خرید پروفیل upvc، یک مرحله مهم برای سازندگان انواع درب و پنجره دوجداره upvc است. هیچ چیز راحت تر از نشستن در خانه خود و لذت بردن از یک منظره زیبا با تابش نور خورشید نیست.

شاید تا کنون، دقیق در مورد آن فکر نکرده اید! پنجره های ساختمان شما یکی از بهترین راههای دسترسی به بیرون از منزل است. پنجره ها به شما کمک می کنند تا امنیت خانه را تأمین کنید و از طرفی دیگر، با بیرون از خانه ارتباط داشته باشید.

اگر قصد تغییر پنجره های فعلی خانه را دارید یا در حال طراحی مدل هایی برای تغییر دکوراسیون پنجره ها هستید قطعاً نیاز دارید نکات مهم در خرید پروفیل upvc و یکی از مدل های پنجره دوجداره را بدانید. در ادامه با این نکات مهم آشنا می شوید.

 

خرید پروفیل upvc و مدل هایی از بهترین پنجره های دوجداره

۱- توجه به سبک معماری خانه

خرید پروفیلupvc برای ساخت پنجره هایی که منعکس کننده سبک معماری خانه شما هستند

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

همه خانه ها از سبک معماری متفاوتی برخوردار هستند؛ چیزی که آنها را منحصر به فرد می کند. انتخاب پنجره هایی که مطابق با زیبایی شناسی، تولید شده باشند، اولین قدم در انتخاب پنجره های دوجداره مناسب است. برای دسترسی به این اهداف، خرید پروفیل upvc و توجه به اندازه عرض پروفیل ها اهمیت زیادی دارد.

چه خانه ای مدرن و معاصر داشته باشید که از پنجره ها و درب های شیشه ای کف تا سقف برخوردار است و یا خانه ای سنتی به سبک کلاسیک داشته باشید، تفاوتی نمی کند؛ در نهایت به پنجره های دوجداره نیاز دارید که در نهایت ایمنی و زیبایی ساخته شده اند. برای خرید پروفیل upvc به سبک معماری خانه خود دقت کنید.

۲-توجه به هدف از نصب پنجره ها

خرید پروفیلupvc و ساخت انواع مدل پنجره های یو پی وی سی

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

در حالی که ویژگی اصلی پنجره های ساختمان، روشن کردن داخل خانه است، می تواند به عنوان یک محل ورودی نیز عمل کند. همانطور که یک پنجره شیشه ای کشویی برای دسترسی به ایوان، به عنوان مثال، صرفاً فقط برای زیبایی شناسی، ثابت و زینتی است.

در نظر بگیرید که پنجره های شما در چه اتاق هایی قرار می گیرند و چه اندازه برای تنظیم نور محیط، ضروری هستند. انواع پنجره های دوجداره با ابعاد متفاوت را می توانید در ساختمان نصب کنید به شرط آنکه بهترین مدل را انتخاب کنید. تولیدکنندگان این محصولات، سعی می کنند در خرید پروفیل upvc نهایت دقت را داشته باشند.

۳- توجه به قاب پنجره در رنگ های متفاوت

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

خرید پروفیل upvc در طیف متنوعی از رنگ ها امکان پذیر است. بسته به رنگ و سبک معماری خانه شما ممکن است فریم و مدلی را انتخاب کنید که به زیبایی نمای بیرونی منزل شما بسیار کمک کند. اگر تصمیم دارید نمای بیرونی ساختمان را تغییر دهید، کافیست در خرید پروفیل upvc ، رنگ و روکش قاب پنجره ها را مطابق با سلیقه خود انتخاب کنید. اگرچه خرید پروفیل ها صرفاً به عهده کارخانه تولیدکننده پنجره دوجداره upvc است اما اگر رنگی را در نظر داشتید می توانید به فروشنده سفارش دهید.

۴- انتخاب بهترین رنگ برای پروفیل ها

برای اینکه پروفیل های به کار رفته در ساخت پنجره دوجداره upvc ، متنوع تر باشند، تولید کننده انواع پروفیل های یو پی وی سی، رنگ های زیبایی را در ساخت این محصولات به کار می برد. قاب پنجره با نمای بیرونی و داخلی ساختمان در محل نصب پنجره ها هماهنگ است. اگر در جایگاه تولید کننده درب و پنجره upvc فعالیت می کنید، در خرید پروفیل upvc به این نکات دقت داشته باشید.

۵- خرید پروفیل upvc برای تولید پنجره های کارآمد در تهویه

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

انتخاب پنجره مناسب برای تنظیم میزان تهویه مورد نیاز، یک نیاز ضروری است. یکی از مهمترین اهداف خرید پروفیل upvc، ساخت مدل های مختلفی از پنجره دوجداره است تا اجازه دهند تهویه و حرکت هوای تازه در داخل و خارج از اتاق ها انجام گیرد.

تصمیم گیری در مورد نوع پنجره upvc و خرید پروفیل upvc، متناسب با نیاز شما اجرا می شود. پنجره های ثابت در ساختمان نمی توانند باز شوند (پنجره های سرتاسری که شبیه به یک دیوار عمل می کنند – از سقف تا کف نصب می شوند) و در اتاق هایی مورد استفاده قرار می گیرند که از پنجره های بزرگ تر استفاده می شود. معمولاً در بیشتر خانه ها، ترکیبی از هر دو نوع پنجره ثابت و  باز شو دیده می شود.

۶- خرید پروفیل upvc برای ساخت پنجره های upvc که نمای داخلی را زیباتر می کنند

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

در حالی که زیبایی ظاهری پنجره های دوجداره، مهم است، به یاد داشته باشید که چگونه عملکرد پنجره و جذابیت فضای داخلی شما می تواند حس متفاوتی را در خانه ایجاد کند. در بیشتر موقعیت های خانه، پنجره ها اجازه می دهند تا در حداکثر نور، قابل دسترسی باشد. شرایط اتاق ها در ساختمان با پنجره هایی با ابعاد و اندازه های متفاوت، با یکدیگر فرق دارد.

۷- خرید پروفیل upvc به مدیریت هزینه ها کمک می کند

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

انواع پروفیل upvc و پنجره های دوجداره،محصولاتی هستند که مقرون به صرفه بوده و هزینه های مصرف انرژی را در یک سال در ساختمان کاهش می دهند. این پروفیل ها از بهترین مواد اولیه ساخته شده اند. پنجره ها نیز عایق صوت و حرارت هستند. خرید پروفیل upvc، اینچنین شرایطی را برای ساختمان ها ایجاد می کند.

۸- ساخت تنوع پنجره های دوجداره با خرید پروفیل upvc

نکات مهم در خرید پروفیل upvc و ساخت پنجره دوجداره

انواع پروفیل های کشویی، لولایی و پروفیل upvc با عرض متنوع برای ساخت پنجره های دوجداره به کار می روند. بسته به اینکه کدام پنجره، تقاضای بیشتری دارد، تولید کننده سفارش خرید پروفیل upvc را ثبت می کند. پنجره های کشویی در زاویه ۱۸۰ درجه به سمت پهلو باز و بسته می شود و روی ریل ها حرکت می کند. پنجره های لولایی، در زاویه ها و جهات متفاوت، باز و بسته می شوند.

۹- خرید پروفیل upvc برای نوسازی پنجره ها

نوسازی پنجره ها و جایگزین شدن مدل های جدید به جای پنجره های قدیمی، ایده ای بسیار پرطرفدار است. با انتخاب و خرید پروفیل upvc، می توانید مدل هایی از این محصولات را که مطابق با سلیقه شما هستند، در ساختمان نصب کنید.

2 1