اجرای پارتیشن چوب و شیشه

پارتیشن چوب شیشه

انتخاب چوب یا MDF با قابلیت CNC جهت قرار دادن داخل شیشه دو جداره در ضخامت های ۶-۱۲ و ۱۸ میلیمتر
تنوع رنگ، تنوع اجرای اشکال پیش فرض و اشکال پیشنهادی و کاربرد جهت جدا کننده اداری دکوراتیو

بی نهایت اشکال پیش فرض و پیشنهادی

کاربردی جهت جداکننده اداری دکوراتیو

انواع پترن برای پارتیشن چوب و شیشه
انواع پترن برای پارتیشن چوب و شیشه