لنگه پنجره

بازشو پنجره
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۵۸میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۵۸میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۳۰*۲۵*۳۰

مولیون ثابت

مولیون
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۴۰میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۸۰میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰

فریم

فریم
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۴۲میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۶۲میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰

پنل

پنل
ضخامت پروفیل :۲۰ میلی متر
ضخامت دیواره ها :۱ میلی متر
ابعاد پروفیل :۱۰۰*۲۰ میلی متر

آداپتور

آداپتور

ضخامت دیوارها:۲ میلی متر
عرض پروفیل:۶۰ میلی متر

لوله

لوله
ضخامت دیوارها:۲ میلی متر
عرض پروفیل:۶۰ میلی متر

قاب اتصال

کوپلینگ قاب(قاب اتصال ۱۸۰)
ضخامت پروفیل: ۲ میلی متر

زهوار

زهوار
ضخامت شیشه نگهداری شده در پروفیلهای سری ۶۰: ۲۲ میلی متر
قابل نصب روی پروفیلهای سری ۶۰

درب داخل بازشو

درب داخل بازشو
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۹۰میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۹۰میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۶۰*۳۰*۶۰

مولیون متحرک

مولیون متحرک
تعداد کانال:۳کانال
ارتفاع دیواره داخلی :۳۳ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۶۱ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۱۱*۱۹*۱۱

نبشی

نبشی
ابعاد:۷۰*۴۰
ضخامت:۳٫۵ میلی متر

قوطی

اتصال ۹۰
ابعاد پروفیل: ۶۷*۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۴۵*۴۵*۴۵*۴۵

مولیون ثابت کشویی

مولیون ثابت کشویی
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل : ۵۰ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی:۴۰ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۸۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۲۵*۲۵*۲۵

لنگه پنجره کشویی

بازشو پنجره کشویی
ارتفاع دیواره خارجی: ۷۸ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل : ۵۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۸*۲۵*۲۸

فریم کشویی

فریم کشویی تل ریل
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل: ۸۹ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی: ۵۵ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۷۵ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۱۳*۳۳*۱۸
تسمه:۳۲

زهوار دوجداره کشویی

زهوار کشویی
ضخامت شیشه نگهداری شده: ۱۸ میلی متر

کاور قاب کشویی

کاور فریم کشویی
ابعاد:۴۵٫۵*۲۶٫۵

کاور پشت لنگه

کاور پشت لنگه(اینترلاک)
ابعاد:۶۱*۵۳

قاب بازسازی

قاب بازسازی
تعداد کانال: ۴ کانال
ضخامت شیشه خور: ۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی: ۶۴میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۵۰ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل: ۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۳۰*۲۰*۳۰