گروه صنعتی آراد پیشرو در انقلاب صنعت ساختمان

پاسخگوی شما در تمامی روزهای هفته

0912 077 0052

[vc_single_image image=”15309″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

بازشو پنجره
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۵۸میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۵۸میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۳۰*۲۵*۳۰

[vc_single_image image=”15311″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

مولیون
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۴۰میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۸۰میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰

[vc_single_image image=”15305″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

فریم
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۴۲میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۶۲میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۳۰*۲۵*۳۰

[vc_single_image image=”15301″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

پنل
ضخامت پروفیل :۲۰ میلی متر
ضخامت دیواره ها :۱ میلی متر
ابعاد پروفیل :۱۰۰*۲۰ میلی متر

[vc_single_image image=”15300″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

آداپتور

ضخامت دیوارها:۲ میلی متر
عرض پروفیل:۶۰ میلی متر

[vc_single_image image=”15310″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

لوله
ضخامت دیوارها:۲ میلی متر
عرض پروفیل:۶۰ میلی متر

[vc_single_image image=”15306″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

کوپلینگ قاب(قاب اتصال ۱۸۰)
ضخامت پروفیل: ۲ میلی متر

[vc_single_image image=”15304″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

زهوار
ضخامت شیشه نگهداری شده در پروفیلهای سری ۶۰: ۲۲ میلی متر
قابل نصب روی پروفیلهای سری ۶۰

[vc_single_image image=”15302″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

درب داخل بازشو
تعداد کانال:۴ کانال
ضخامت شیشه خور :۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی :۹۰میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۹۰میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۶۰*۳۰*۶۰

[vc_single_image image=”15312″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

مولیون متحرک
تعداد کانال:۳کانال
ارتفاع دیواره داخلی :۳۳ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۶۱ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی :۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی :۱ میلی متر
عرض پروفیل :۶۰میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی:۱۱*۱۹*۱۱

[vc_single_image image=”15313″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

نبشی
ابعاد:۷۰*۴۰
ضخامت:۳٫۵ میلی متر

[vc_single_image image=”15308″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

اتصال ۹۰
ابعاد پروفیل: ۶۷*۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۴۵*۴۵*۴۵*۴۵

[vc_single_image image=”15298″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

مولیون ثابت کشویی
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل : ۵۰ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی:۴۰ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی:۸۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۲۵*۲۵*۲۵

[vc_single_image image=”15297″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

بازشو پنجره کشویی
ارتفاع دیواره خارجی: ۷۸ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل : ۵۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۸*۲۵*۲۸

[vc_single_image image=”15294″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

فریم کشویی تل ریل
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵ میلی متر
ضخامت دیوارههای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل: ۸۹ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی: ۵۵ میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۷۵ میلی متر
ابعاد گالوانیزه: ۱۳*۳۳*۱۸
تسمه:۳۲

[vc_single_image image=”15293″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

زهوار کشویی
ضخامت شیشه نگهداری شده: ۱۸ میلی متر

[vc_single_image image=”15296″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

کاور فریم کشویی
ابعاد:۴۵٫۵*۲۶٫۵

[vc_single_image image=”15295″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

کاور پشت لنگه(اینترلاک)
ابعاد:۶۱*۵۳

[vc_single_image image=”15307″ img_size=”250×250″ alignment=”right” onclick=”link_image”]

قاب بازسازی
تعداد کانال: ۴ کانال
ضخامت شیشه خور: ۲۲ میلی متر
ارتفاع دیواره داخلی: ۶۴میلی متر
ارتفاع دیواره خارجی: ۵۰ میلی متر
ضخامت دیواره های خارجی: ۲٫۵میلی متر
ضخامت دیوارهای داخلی: ۱ میلی متر
عرض پروفیل: ۶۰ میلی متر
ابعاد گالوانیزه مصرفی: ۳۰*۲۰*۳۰