چارت سازمانی

چارت سازمانی گروه صنعتی آراد
محمود وردان - مدیر کارخانه

محمود وردان

مدیر کارخانه

سیاوش قاضی اعظمی - نائب رئیس

سیاوش قاضی اعظمی

نائب رئیس
فروش دفتر تهران

علی نراقی - مدیرعامل

علی نراقی

مدیرعامل
فروش گرگان

بهروز بنایی - رئیس هیئت مدیره

بهروز بنایی

رئیس هیئت مدیره
گرگان