چارت سازمانی

چارت سازمانی گروه صنعتی آراد
بهروز بنایی - رئیس هیئت مدیره

بهروز بنایی

مدیر عامل
گروه صنعتی آراد