توضیح تصویر

فرآیند های کاری - کارشناس فروش مقیم

توضیح تصویر

فرآیند های کاری - منطقه مشخص شده

قیمت دهی اصولی طبق خواسته های مشتری

فرآیند های کاری - قیمت دهی اصولی طبق خواسته های مشتری

بررسی قیمت با شرایط تخفیف

فرآیند های کاری - بررسی قیمت با شرایط تخفیف

کارشناس فروش غیر مقیم

فرآیند های کاری - کارشناس فروش غیر مقیم

قیمت دهی غیر اصولی

فرآیند های کاری - قیمت دهی غیر اصولی

عاملیت

فرآیند های کاری - عاملیت

نمایندگی انحصاری

فرآیند های کاری - نمایندگی انحصاری

بهترین شرایط حقوق برای طرفین

فرآیند های کاری - بهترین شرایط حقوق برای طرفین